Alias

Pojava nepostojećeg signala kao posljedica krivog uzorkovanja

U digitalnoj obradi signala u nekim se slučajevima mogu se pojaviti nepostojeće informacije, ako se ta nepostojeća informacija pojavi kao signal niže frekvencije od izvornog signala naziva se alias. Ova pojava nastaje kao posljedica krive učestalosti uzimanja uzorka signala u procesu kvantizacije, a u digitalnoj se slici javlja kad ona sadrži ponavljajuće uzorke. Prilikom nastajanja slike fotodiode na CCD osjetilu pretvaraju dolazni signal, svjetlo određenog intenziteta i boje, u električni naboj, a on konverzijom prelazi u digitalni signal. Fotodiode su na CCD-u smještene u pravilno raspoređenu matricu, odnosno nalaze se na pravilnim udaljenostima. Time je definirana prostorna frekvencija uzimanja uzorka dolaznog signala. Ako je frekvencija uzorkovanja bar dvaput veća od frekvencije signala izlazni signal će odgovarati ulaznom, no ako je ta frekvencija manja, izlazni signal ponekad neće odgovarati ulaznom.

Nastanak aliasinga © Fot-o-grafitiTu je pojavu najlakše objasniti ilustracijom. Na lijevoj strani ilustracije prikazan je slučaj kad je frekvencija uzimanja uzoraka dovoljno velika, na desnoj je pak ona preniska pa se uzorci uzimaju u razmacima koji nisu dovoljni. Zbog uzimanje uzoraka signala na neodgovarajućim pozicijama nakon procesa kvantizacije izgledat će kao da taj signal ima manju frekvenciju od signala kojeg smo pretvarali u digitalni oblik.

Iz ilustracije je jasno vidljivo kako osjetilo može generirati nepostojeći signal frekvencije niže od one koja postoji u izvornom signalu. U takvom slučaju kažemo da je došlo do pojave aliasa.

Kategorija: 
Napredna fotografija

Objavljeno: 23.12.2006.